đại học King’s College

DC-1024x683

Tiểu bang Nova và con đường định cư mới

Theo bộ trưởng nhập cư Lena Metlege Diab, sinh viên quốc tế là những ứng viên lý tưởng cho chương trình nhập cư tại Nova Scotia. Kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2014, sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một trường cao đẳng cộng đồng hoặc một đại học tại Canada, với một