Đất nước Úc và những điều kiện để trở công dân

Phải là một thường trú nhân trong 12 tháng ngay trước khi làm đơn và tổng thời gian rời khỏi Australia không hơn 1 năm, trong thời gian 4 năm thì không quá 90 ngày trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.

126-hoc-bong-toan-phanuc

Để trở thành một công dân Úc bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Đối với hầu hết các đương đơn , bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Là thường trú nhân tại thời điểm nộp đơn và thời điểm quyết định.
Đáp ứng các yêu cầu cư trú.
Có lý lịch nhân cách/tư pháp tốt.
Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh.
Có ý định cư trú hoặc duy trì chặt chẽ và liên tục với Australia.
Có kiến thức đầy đủ về trách nhiệm và .
Nếu bạn 60 tuổi hoặc hơn, bạn không cần phải thi quốc tịch.
Yêu cầu cư trú chung:
Các yêu cầu cư trú nói chung dựa vào lượng thời gian bạn đã sống ở Úc. Bạn phải đáp ứng tất cả những điều sau đây:
– Đã sống ở Úc theo diện thị thực Úc hợp lệ trong bốn năm ngay trước khi nộp đơn.
– Phải là một thường trú nhân trong 12 tháng ngay trước khi làm đơn và tổng thời gian rời khỏi Australia không hơn 1 năm, trong thời gian 4 năm thì không quá 90 ngày trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.
Trong một số trường hợp, bạn có thể đủ điều kiện để áp dụng cho một biến thể để yêu cầu cư trú hoặc có đủ điều kiện theo yêu cầu cư trú đặc biệt.
Tính thường trú của bạn:
Nếu bạn đã được trước khi đến Úc, ngày thường trú của bạn là ngày mà bạn đến Úc bằng visa đó.
Nếu bạn đã được cấp thị thực thường trú sau khi bạn đến Úc, ngày thường trú của bạn sẽ là ngày mà visa được cấp.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *