thông tin cải cách di trú

NEW YORK, NY - JANUARY 17:  Immigrants wait for a naturalization ceremony held at the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office on January 17, 2014 in New York City. One hundred and fifty-three people from 41 countries became American citizens at the event.  (Photo by John Moore/Getty Images)

Mỹ sẽ có những thông tin cải cách trong di trú?

Trong khi một số di dân không giấy tờ ủng hộ biện pháp này, những người khác có những cảm nghĩ lẫn lộn về điều họ xem như là một sự điều chỉnh tạm thời. Trong khoảng thời gian kéo dài qua nhiều kỳ bầu cử ở Mỹ, đã có những lời kêu gọi cải