chính sách nhập cư

Toronto-Canada1

Tân chính phủ Canada và những dự kiến thay đổi trong nhập cư

Quan trọng hơn, tất cả các chính sách nhập cư các diện từ kinh tế, đoàn tụ gia đình… đều sẽ được điều chỉnh bởi một chính phủ tin tưởng mạnh mẽ vào các lợi ích kinh tế và xã hội của việc nhập cư của Canada. ImmiCa – Thắng cử tuyệt đối của Đảng